Om prosjektet

Bakgrunnen for innovasjonsprosjektet «Helsefremmende skolemiljø og skolenærværsarbeid» er en flerårig nasjonal satsing på folkehelsearbeid, HBS-Agder (Helsefremmende barnehager og skoler), der vi i regionen har hatt tiltak for å skape helsefremmende barnehager og skoler. Prosjektet har som hovedmål å oppnå økt skolenærvær gjennom helsefremming i skolemiljøet, ved å utvikle og implementere en ny modell for helsefremmende skolenærværsarbeid. Prosjektperioden er fra februar 2023 og ut 2025.

Sentrale delmål i prosjektet er:

  • Å utvikle prinsipper for helsefremmende skolemiljø og skolenærværsarbeid
  • Å utvikle instrumenter for å måle ansattes helsefremmende kompetanse og praksis og elevers opplevelse av helsefremming i skolemiljøet
  • Å utvikle kompetansehevingsmateriale for et helsefremmende skolenærværsarbeid
  • Å utvikle, implementere og evaluere en ny organisering av helsefremmende skolenærværsarbeid

For å oppnå dette er det opprettet et samarbeid mellom flere folkehelsesatsinger, og arbeidet bygger videre på grunnlag fra de ulike tiltakene: SAMM (Systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon, Peilemerker og MOT etter skoletid, som alle tre var tiltak i HBS-Agder, Robust Ungdom (Indre Østfold kommune) og CVidere (Blå Kors Kristiansand). Det har også vært et forprosjekt finansiert av RFF Agder, kalt «Effekter av helsefremmende tiltak i skoler».

Prosjektet bygger på Antonovsky’s helsefremmende teori med salutogen tenkning (2012). Innen salutogen tenkning, eller helsefremming, er fokus å finne fram til og aktivisere mestringsressurser både i og utenfor individene, slik at situasjonen oppleves begripelig, håndterbar og meningsfull. Gjennom det skapes en opplevelse av sammenheng (OAS), som gjør individet bedre rustet til å håndtere stress i hverdagen (Illustrert under, hentet fra SAMM, basert på Antonovsky, 2012).

Antonovsky sammenligner også livet med ei elv, og det å oppleve sammenheng (OAS) i tilværelsen gjennom begripelighet, håndterbarhet og meningsfullhet, kan sammenlignes med å mestre å svømme i elva. Uten en opplevelse av sammenheng, kan det føles som en dras ned ei elv uten kontroll. Å jobbe for helsefremming i skolen handler om å bygge en opplevelse av sammenheng hos elever, slik at de utvikler evne til å «svømme i livets elv».

Antonovsky, A. (2012). Helsens mysterium. Den salutogene modellen. Gyldendal Norsk Forlag AS.